GDPR policy

Villkor & integritetspolicy

För oss på Älvkarleö herrgård AB är din personliga integritet viktig och något vi värnar om. Vi är ansvariga för behandlingen av personuppgifter som vi samlar in.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

 

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t ex namn, kontaktuppgifter, IP-adresser, foton, telefonnummer, kvittouppgifter, mailadresser, önskemål, särskilda behov, känslig information såsom hälsotillstånd samt övriga uppgifter som kan komma att lämnas till oss utgör personuppgifter.

Insamling av dessa personuppgifter kan ske t ex vid bokning av restaurang, konferens och/eller hotell hos oss. Personuppgifter kan komma att tillhandahållas oss från webbplatsen, i sociala medier, från våra kunder och samarbetspartner såsom resebyråer. Information kan även komma att inhämtas vid kundservice och kundundersökningar.

Om du tillhandahåller oss personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att vi får behandla dessa personuppgifter enligt denna policy.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiskt eller inte. Behandling kan således avse exempelvis registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, radering eller förstöring.

Personuppgifter kan komma att överlämnas till utomstående part såsom uppdragstagare för att kunna fullgöra avtalet med dig eller dylikt.

Ändamål med information som inhämtas

Om du bokat ett mötesrum, hotellrum eller restaurangbesök hos oss behandlar vid dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig, d v s i syfte att bibehålla service och kundvård, tillhandahålla och hantera din bokning samt för att erhålla betalning. Om du bokar åt annan ansvarar du i förhållande till oss för att du har inhämtat tillåtelse för denne att lämna ut personuppgifter till oss för behandling enligt denna policy.

Om det krävs enligt lag inhämtas samtycke från dig innan behandling sker av vissa personuppgifter. Om samtycke lämnas lagras uppgifter senast till dess att samtycket återkallats av dig.

I vissa fall krävs behandling av ovanstående personuppgifter för att uppfylla lag såsom bokförings- och skattelagstiftning och gentemot domstol myndighet. Sådan behandling grundas därför på rättslig förpliktelse. Lagring av sådana uppgifter sker utifrån tillämplig lagstiftning.

I olika kundärenden kan vi komma att behandla personuppgifter för att besvara dina frågor för exempelvis klagomål, reklamationer och dylikt. Rättslig grund för sådan behandling utgörs av ett berättigat intresse för att kunna hantera dessa ärenden.

Personuppgifter kan även komma att behandlas om vi skulle behöva anlita inkassoföretag och/eller vända oss till Kronofogdemyndigheten/domstol för att tillförsäkra oss betalning eller på annat sätt tillvarata vårt intresse i förhållande till dig. Detta sker då på grundval av vår rätt att göra gällande och försvara vårt eventuella rättsliga anspråk. Lagring sker till dess att ärendet är avslutat och exempelvis betalning inkommit.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Därutöver kan personuppgifter insamlas för att skicka relevant information till dig om tjänster och event som vi tillhandahåller, vilket sker utifrån en intresseavvägning under förutsättning att en kundrelation består. Lagring sker så länge kundrelationen består. Därutöver kan du lämna samtycke till sådan behandling.

Om du skickar in ansökan om arbete till oss behandlas dessa personuppgifter för att avgöra om du ska erhålla anställning hos oss. Information kan då även komma att innehålla referens- och bakgrundsmaterial med avseende på anställningen. Denna information baseras på ditt samtycke och sparas under anställningsprocessen.

Oavsett behandlas dina personuppgifter inte längre än nödvändigt för att uppfylla ändamålen enligt lag samt gallring sker så snart detta uppfyllts. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av tillämplig lagstiftning som exempel sparas i minst sju år. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredjeland. 

Bilder

Vi tar ibland bilder för att kunna berätta om våra event/ verksamhet för andra. Vid varje tillfälle som detta sker kommer vi i förväg att informera om att vi tar bilder och hur de kommer att användas, samt ge dig möjlighet att lämna ditt samtycke till att medverka. Bilder behandlas endast om sådant samtycke kunnat inhämtas. 

Särskilt känsliga personuppgifter

Älvkarleö herrgård hanterar inga särskilt känsliga personuppgifter (religion, politisk åsikt, sjukdom eller sexuell läggning) som regel, men i samband med utbildningar/bokningar samlar vi in information om eventuella matallergier och specialkost. Detta sker endast i syfte att kunna fullgöra avtalet med dig, d.v.s. att tillhandahålla dig rätt kost. Dessa uppgifter räknas som känsliga personuppgifter beroende på att de kan visa på sjukdom eller religion. Dessa uppgifter raderas efter genomförd utbildning. Återkommer utbildningen inom kort tid sparas dessa uppgifter till denna gång.

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Hur lagras informationen

Vi har vidtagit organisatoriska och tekniska åtgärder för att kunna skydda dina personuppgifter på adekvat sätt.

Hur hanterar vi e-post

Vi gör samma bedömning för behandlingen av personuppgifter i e-post som för behandlingen av personuppgifter i andra system. När vi har läst e-posten så bedömer vi hur personuppgifterna ska behandlas och vilket rättsligt stöd vi har för den fortsatta behandlingen.

Personuppgifter som vi måste fortsätta att behandla för att kunna hantera ärendet för vi över till vårt kundregister och raderar därefter mailet.

Rätt till information m.m.

Den registrerade har rätt att få information och granska när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga. Därutöver kan du begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller på annat sätt framföra invändningar mot behandlingen.

Om behandlingen av personuppgifter baseras på samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att kostnadsfritt få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling eller på annat sätt anser att behandlingen skett på felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). 

Ändringar i denna policy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy beroende på ändringar i verksamhet eller lagstiftning. Senaste versionen finns på vår hemsida ”www.alvkarleoherrgard.se”.

Kontakt

Kontakta oss på adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller önskar utnyttja dina rättigheter enligt ovan. Skriv gärna i ämnesraden/rubriken att ärendet rör fråga om personuppgiftshantering.

Personuppgiftsansvarig är Älvkarleö herrgård AB enligt nedan.

Älvkarleö herrgård AB

Organisationsnummer: 556913-4199

Bruksgatan 22

81494 Älvkarleby

Växel: 026-726 35

info@alvkarleoherrgard.se